Kontrolní komise SVJ Zelenohorská

Kontrolní komise SVJ Zelenohorská:

Kontrolní komise je kontrolním orgánem společenství, který je oprávněn kontrolovat činnost společenství a projednávat stížnosti jeho členů na činnost společenství nebo jeho orgánů. Kontrolní komise nebo její pověřený člen je oprávněn nahlížet do účetních a jiných dokladů společenství a vyžadovat od výboru potřebné informace pro svou kontrolní činnost. Kontrolní komise odpovídá pouze shromáždění a je nezávislá na ostatních orgánech společenství.
Kontrolní komise je tříčlenná a volí ji shromáždění stejným způsobem, jakým se volí výbor. Ze svých členů volí kontrolní komise svého předsedu, který svolává a řídí jednání této komise.

Předseda kontrolní komise: Jiří Šiller
Člen kontrolní komise: Daniela Klofáčová
Člen kontrolní komise: Mgr. Tomáš Táborský

Funkční období od 1. ledna 2022 do 31.prosince 2026.